Đóng cuộc gặp gỡ! Đánh dấu Feuerstein trên '9JKL' và chương trình sẽ như thế nào và sẽ không phản ánh cuộc sống thực của anh ấy

'Royal Pains' bác sĩ thú y Mark Feuerstein thực sự sống để kể về '9JKL'


Hỏi Matt: Âm thanh hủy bỏ ('Hap và Leonard,' 'Người sống sót được chỉ định,' 'Lucifer'), Nhiệm vụ kép của Lauren Cohan

Thêm vào đó, nhiệm vụ kép của 'The Terror' và Lauren Cohan đối với 'Walking Dead' và 'Whiskey Cavalier'.