'Đối tác trong Tội ác' mang đến cho người đẹp nhất cuộc sống của Agatha Christie

Tommy và Tuppence Beresford yêu thích của nhà văn tham gia vào những mưu đồ đương đại trong loạt phim giới hạn của ovation.