'Phía sau phong trào': Gặp gỡ diễn viên của bộ phim tiểu sử Rosa park (VIDEO)

Bộ phim tiểu sử về TV One sẽ bao gồm các sự kiện xung quanh Công viên.