Có cái nhìn đầu tiên về Beowolf, Bộ phim truyền hình mới (VIDEO) của Esquire

Mạng lưới đang quay trở lại thời kỳ phong kiến ​​với loạt phim được viết thành kịch của bài thơ tiếng Anh huyền thoại và sử thi.