Tài liệu ‘Botched’ Kiểm tra Phần COVID ‘Thú vị’ của họ, Tham gia cùng nhau (VIDEO)

Thêm vào đó, đại dịch đã làm tăng nhu cầu về dịch vụ của họ như thế nào?