ABC '' Castaways 'Thử thách 12 thí sinh' sẽ sống sót

'Tự phản chiếu có thể bị điếc', EP Grant Kahler nói.