‘MasterChef Legends’, ‘Court Cam’ đi đến ‘Under Oath’, ‘SNL’ trên ‘Pyramid’, ‘Too Large’

Một danh sách kiểm tra quan trọng có chọn lọc của TV Thứ Tư đáng chú ý.