Joseph Gordon-Levitt nói chuyện kết nối thông qua nghệ thuật với 'Tạo ra cùng nhau'

Gordon-Levitt giải thích lý do tại sao loạt YouTube của anh ấy rất kịp thời trong quá trình cách ly và xem trước loạt Apple TV + sắp tới của anh ấy, 'Mr. Corman. '