NBC 'Quyết tâm' để tìm vị trí cho loạt ý định độc ác

Và làm thế nào mạng có thể xử lý tính chất không phù hợp của loạt phim.