Đánh giá của Roush: 'David Makes Man' là một câu chuyện về tuổi trưởng thành đích thực, mạnh mẽ

Đây là OWN gần nhất đạt được loại nghệ thuật văn học mà Oprah Winfrey ngưỡng mộ.