Cast & EP của Dream Corp LLC phá vỡ quy trình hoạt hình của chương trình (VIDEO)

Daniel Stessen, Jon Gries, Nick Rutherford, và nhiều hơn nữa nói về quá trình thử giọng và cảm hứng của chương trình.