'Julian Fellowes Abbey' Julian Fellowes về câu chuyện có thật của 'Trò chơi tiếng Anh'

Tìm hiểu tại sao câu chuyện nguồn gốc bóng đá của Netflix (tiếng Anh) dành cho tất cả mọi người.