'O.G.' của HBO: Jeffrey Wright về những gì nó giống như quay trong nhà tù thực sự

Diễn viên của 'Westworld' cũng chia sẻ nhiều hơn về cách bộ phim dựa trên nhà tù ra đời.