'Pick of the Litter' Sneak Peek: Puppy Raisers Kiểm tra tiến trình của họ (VIDEO)

Sê-ri Disney +, dựa trên bộ phim cùng tên, có các câu chuyện về động vật phục vụ, huấn luyện viên và bạn đồng hành của con người.