Pit Bulls và Parolees mở rộng nỗ lực giải cứu của nó trong phần 7 (VIDEO)

Khi Pit Bulls và Parolees trở lại cho Phần 7, Tia Torres và nhóm của cô vẫn đang bận rộn giải cứu những chú chó bị ngược đãi, bị bỏ rơi và bị bỏ rơi - vì vậy, bận rộn thaTV Video Clip, Xem trước và Phỏng vấn