Rupert Grint nói về phần 2 của sê-ri 'Snatch' của Sony Crackle & Chuyển sang TV sau 'Harry Potter'

Thêm vào đó, ngôi sao chia sẻ các chương trình mà anh ấy đang làm nũng ngay bây giờ và kế hoạch của anh ấy để chỉ đạo.