SOTU 2018: Địa điểm và thời điểm theo dõi Địa chỉ Liên bang của Donald Trump

Mặc dù tổng thống đã đề cập đến một phiên họp chung của Quốc hội vào năm ngoái, đây là SOTU chính thức đầu tiên của ông.