Lily Tomlin Xem trước Tribute 'Smile-In' của Netflix - Thêm vào đó, nhiều biểu tượng hài hơn để phát trực tuyến

Điều đặc biệt đã được quay vào tháng 3 và có nhiều ngôi sao.