Inside the Making of Tom Clancy’s ‘Without Remorse’ With Michael B. Jordan

Jordan và bạn diễn Stefano Sollima phân tích các cảnh quan trọng trong Prime Video chuyển thể từ tiểu thuyết của Tom Clancy.